โรงเรียน ปัญญาวุธ (ป.ว.) ตำบล แพรกหา อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ