หน้า : [1]


1
NO
โรงเรียนที่สมัคร
ID
ชื่อ-สกุล
โรงเรียนเดิม
อำเภอ
จังหวัด
วันที่สมัคร
1  ป.ท.1 นางสาวอนงค์นาถ  พงศาปานป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง02/05/2563-12:24:30
2  ป.ท.2 นางสาวสุชานันท์  จันดาป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง02/05/2563-16:03:34
3  ป.ท.3 นางสาวทิพย์อาภา  พิชัยป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง16/05/2563-21:12:37
4  ป.ท.4 นางสาวภัทรนันท์  สุวรรณกิจป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง02/05/2563-13:22:39
5  ป.ท.5 นางสาวประภาวี  ทองทรงชะอวดวิทยาคารชะอวดนครศรีธรรมราช02/05/2563-13:24:13
6  ป.ท.6 นายธิติวุฒิ  สีใหม่ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง02/05/2563-13:28:30
7  ป.ท.7 นางสาวประกายวรรณ  ทองทรงชะอวดวิทยาคารชะอวดนครศรีธรรมราช02/05/2563-13:42:22
8  ป.ท.8 นางสาวปาลินี  แก้วเรืองป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง02/05/2563-20:51:02
9  ป.ท.9 นายศุภชัย  จันทร์ช่วยป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง02/05/2563-13:50:21
10  ป.ท.10 นายวรโชติ  ไหมเต็มป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง02/05/2563-15:35:35
11  ป.ท.11 เด็กหญิงปิยธิดา  หนูจันทร์ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง02/05/2563-16:28:11
12  ป.ท.12 นางสาวเฌอแตม  วงศ์พิพันธ์อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยเมืองพัทลุง02/05/2563-17:06:07
13  ป.ท.13 นายกิตติพงศ์  เพชรมากป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง02/05/2563-18:10:40
14  ป.ท.14 นางสาวภัทรธิดา  บุณยาดิศัยป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง02/05/2563-19:24:42
15  ป.ท.15 นายธีรกร  พรหมรักษ์ป่าพะยอมพิทยาคมบ้านพร้าวพัทลุง02/05/2563-18:45:11
16  ป.ท.16 นายจิตตกานต์  เหมทานนท์ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง02/05/2563-22:11:03
17  ป.ท.17 นายณัฐชัย  กระจ่างรสอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงเมืองพัทลุง03/05/2563-8:23:51
18  ป.ท.18 นางสาวธันย์ชนก  จันทร์คงช่วยโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตรเมืองภูเก็ต03/05/2563-9:15:49
19  ป.ท.19 นางสาวชลิตา  กิจบันชาเกาะขันธ์ประชาภิบาลชะอวดนครศรีธรรมราช03/05/2563-10:32:18
20  ป.ท.20 นางสาวกนิษฐา  คงนวลเกาะขันธ์ประชาภิบาลชะอวดนครศรีธรรมราช03/05/2563-10:57:56
21  ป.ท.21 นายสถาพร  วรภักดิ์ป่าพะยอมพิทยาคมบ้านพร้าวพัทลุง03/05/2563-10:49:38
22  ป.ท.22 นางสาวมาริสา  วัตรุจีกฤตป่าพะยอมพิทยาคมบ้านพร้าวพัทลุง03/05/2563-10:52:50
23  ป.ท.23 นางสาวสลิลทิพย์  ชุมไขโยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-11:01:16
24  ป.ท.24 นางสาวเยาวรัตน์  มากคงป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-11:12:02
25  ป.ท.25 นางสาวสุชาวดี  พูลสวัสดิ์เกาะขันธ์​ประชาภิบาลชะอวดนครศรีธรรมราช​17/05/2563-21:24:02
26  ป.ท.26 นายภูมิพัฒน์  หมื่นลึกทุ่งหว้าวรวิทย์ทุ่งหว้าสตูล03/05/2563-11:28:21
27  ป.ท.27 นายณัฐวุฒิ  ช่วยเเก้วโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-15:31:07
28  ป.ท.28 นายนพกรณ์  มากเอียดป่าพะยอมพิทยาคมบ้านพร้าวพัทลุง03/05/2563-15:40:30
29  ป.ท.29 นายธนิน  รัตนดำโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง05/05/2563-23:14:57
30  ป.ท.30 นางสาวอริสา  สงหล่อศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-0:03:02
31  ป.ท.31 นายษมากร  เพชรทองเกลี้ยงป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-1:24:10
32  ป.ท.32 นางสาววรรณนิสา  รอดด้วนวัดคลองใหญ่ป่าพะยอมพัทลุง16/05/2563-21:44:26
33  ป.ท.33 นางสาวจารุวรรณ  ศิริวัฒน์บ้านไสกุนป่าพะยอมพัทลุง04/05/2563-10:16:11
34  ป.ท.34 นายปิยะวุธ  คงเหลือป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง04/05/2563-10:20:09
35  ป.ท.35 นางสาวปริมณาลี  บุญช่วยสตรีพัทลุงเมืองพัทลุง04/05/2563-12:14:27
36  ป.ท.36 นายเมธา​  คงมณีป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง04/05/2563-12:22:05
37  ป.ท.37 นางสาวหทัยทิพย์  บุญช่วยบูรณะพี่ทศึกษาชัยบุรีพัทลุง04/05/2563-15:25:58
38  ป.ท.38 นางสาวอรษา  คชภักดีศึกษานอกระบบป่าพะยอมพัทลุง04/05/2563-0:33:52
39  ป.ท.39 นางสาวอรจิรา  ทองมากป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง05/05/2563-11:11:54
40  ป.ท.40 นางสาววริศรา  แก้วพิทักษ์การศึกษานอกระบบป่าพะยอมพัทลุง05/05/2563-12:44:05
41  ป.ท.41 นางสาวอนัญญา  เพิ่มบุญลศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง20/05/2563-9:24:49
42  ป.ท.42 นางสาวสิรินภา  ไข่เพชรการศึกษานอกระบบป่าพะยอมพัทลุง05/05/2563-12:50:58
43  ป.ท.43 นางสาวสุวิภา  นิ่มครศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าพะยอมพัทลุง05/05/2563-13:15:58
44  ป.ท.44 นายชัยธวัช  คงทุงป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง05/05/2563-13:38:57
45  ป.ท.45 นางสาวปพัชญา  ทองทรัพย์ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง05/05/2563-19:57:31
46  ป.ท.46 นางสาวชลดา  ขวัญเเก้วป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง06/05/2563-12:22:36
47  ป.ท.47 นายตะวัน  นวลศรีป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง06/05/2563-14:20:52
48  ป.ท.48 นายณัฐวัรช  คงหนูป่าพะยอมพิทยาคมพัทลุง07/05/2563-11:01:41
49  ป.ท.49 นายภานุวัฒน์  ไชยประการพัทลุงเมืองพัทลุง11/05/2563-20:13:31
50  ป.ท.50 นางสาวรสิตา  ชูพุ่มโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง07/05/2563-17:53:42
51  ป.ท.51 นายสุทธิพงศ์  รามเอียดวัดคลองใหญ่ป่าพะยอมพัทลุง08/05/2563-19:21:06
52  ป.ท.52 นางสาวเมธาวดี  ช่วยศรีนวลป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง09/05/2563-16:07:26
53  ป.ท.53 นายศุภชัย  ขาวเผือกป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง10/05/2563-9:11:08
54  ป.ท.54 นายธรรมรงค์  ชูกรงมวลป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง11/05/2563-11:00:14
55  ป.ท.55 นางสาวกานต์ปวรีย์  วรพันธ์ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง11/05/2563-11:15:03
56  ป.ท.56 นายจักรภพ  ทินแก้วป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง11/05/2563-18:32:29
57  ป.ท.57 นางสาวณัฐณิชา  วรรณโนทัยป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง11/05/2563-21:49:33
58  ป.ท.58 นายศุภวิชญ์  วิจิตรป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพัทลุง11/05/2563-22:10:22