โปรแกรมรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียน ป่าพะยอมพิทยาคม ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ