หน้า : [1][2]


1
NO
โรงเรียนที่สมัคร
ID
ชื่อ-สกุล
โรงเรียนเดิม
อำเภอ
จังหวัด
วันที่สมัคร
1  ป.ท.1 เด็กชายณัฐนรินทร์  นาคกรดวัดควนเถียะชะอวดนครศรีธรรมราช02/05/2563-10:44:48
2  ป.ท.2 เด็กชายฐิติศักดิ์  ไชยวิจารย์บ้านศาลาน้ำป่าพะยอมพัทลุง02/05/2563-12:18:23
3  ป.ท.3 เด็กหญิงมันทนา  ปานแก้วบ้านไทรทองศรีบรรพตพัทลุง02/05/2563-12:48:10
4  ป.ท.4 เด็กหญิงพิตาพร  นุ่นสงอนุบาลเรวดีศึกษาป่าพะยอมพัทลุง02/05/2563-13:30:44
5  ป.ท.5 เด็กหญิงวาสิตา  ชูศรีหรัญวัดไม้เสียบชะอวดนครศรีธรรมราช02/05/2563-13:45:24
6  ป.ท.6 เด็กหญิงกฤติญา  ขาวหวานบ้านศาลาน้ำป่าพะยอมพัทลุง02/05/2563-15:50:49
7  ป.ท.7 เด็กชายจิรายุ  คงแก้วอนุบาลเรวดีศึกษาป่าพะยอมพัทลุง02/05/2563-17:29:16
8  ป.ท.8 เด็กหญิงศิรประภา  ฉิมพูลเทศบาลวัดภูผาภิมุขเมืองพัทลุง02/05/2563-18:27:04
9  ป.ท.9 เด็กชายปฐวีกานต์  วรพันธ์อนุบาลเรวดีศึกษาป่าพะยอมพัทลุง02/05/2563-19:36:37
10  ป.ท.10 เด็กหญิงมัญชุพร  คงขำศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนบ้านหลังอ้ายหมีชะอวดนครศรีธรรมราช02/05/2563-20:16:27
11  ป.ท.11 เด็กชายวีรวัฒน์  หนูยศอนุบาลเรวดีศึกษาป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-16:06:07
12  ป.ท.12 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หนูช่วยบ้านถํ้าลาป่าพะยอมพัทลุง02/05/2563-0:18:08
13  ป.ท.13 เด็กหญิงมัณฑิรา  หนูฤกษ์อนุบาลป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง02/05/2563-6:39:02
14  ป.ท.14 เด็กชายอภิรักษ์ธนากร  รักจันทร์บ้านไสเลียบป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-9:58:01
15  ป.ท.15 เด็กชายเตชินท์  เดชหนูวัดไม้เสียบชะอวดนครศรีธรรมราช03/05/2563-8:10:19
16  ป.ท.16 เด็กหญิงอัญชิสา  คงจีนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านควนตะแบกป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-8:12:44
17  ป.ท.17 เด็กชายธราธรณ์  ชูเหมือนบ้านไสเลียบป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-8:20:19
18  ป.ท.18 เด็กชายพีรวัส  เรืองณรงค์อนุบาลป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง11/05/2563-20:28:45
19  ป.ท.19 เด็กหญิงกัณฐิมา  เรืองช่วยตำรวจตระเวนชายเเดนบ้านควนตะเเบกป่าพะยอมพัทลุง11/05/2563-20:28:11
20  ป.ท.20 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  คงจันบ้านหยีในสามัคคีควนขนุนพัทลุง11/05/2563-20:29:13
21  ป.ท.21 เด็กหญิงวรัทยา  ชูมากเลี่ยมบ้านศาลาน้ำป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-9:03:34
22  ป.ท.22 เด็กชายฉัตรนรินทร์  ดวงชาติบ้านศาลาน้ำป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-9:49:43
23  ป.ท.23 เด็กหญิงณัฐกานต์  ไข่คงรอดอนุบาป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-9:10:20
24  ป.ท.24 เด็กหญิงทิพวรรณ  ไกรรักษ์อนุบาลป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-9:10:26
25  ป.ท.25 เด็กชายกรวิชญ์  สนิทวัดไม้เสียบชะอวดนครศรีธรรมราช03/05/2563-9:17:41
26  ป.ท.26 เด็กชายรัชชานนท์  เหลือนุ่นขาบอนุบาลเรวดีศึกษาป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-14:48:12
27  ป.ท.27 เด็กชายศุภณัฐ​  ชูสังข์​ประชา​รัฐ​บำรุง​2ป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-9:22:06
28  ป.ท.28 เด็กชายภาสกร  หนูคลิ้งอนุบาลควนขนุนควนขนุนพัทลุง03/05/2563-15:11:36
29  ป.ท.29 เด็กชายพัสวี  หนูคลิ้งอนุบาลควนขนุนควนขนุนพัทลุง03/05/2563-9:31:16
30  ป.ท.30 เด็กหญิงธิตินันท์  หนูมีโรงเรียนบ้านศาลาน้ำป่าพะยอมพัทลุง11/05/2563-20:23:30
31  ป.ท.31 เด็กชายธนภัทร  ปัตตาอนุบาลควนขนุนควนขนุนพัทลุง03/05/2563-9:31:59
32  ป.ท.32 เด็กหญิงสุทธิกานต์  เกิดมีอนุบาลป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-9:32:37
33  ป.ท.33 เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์นวลบ้านลานนาชะอวดนครศรีธรรมราช03/05/2563-9:33:06
34  ป.ท.34 เด็กหญิงสิริธัญญ์  อินทร์ยอดบ้านบ่อทรายบ้านพร้าวพัทลุง03/05/2563-9:35:11
35  ป.ท.35 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รักจุ้ยอนุบาลป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-9:36:44
36  ป.ท.36 เด็กหญิงผกามาส  ขำขุนโรงเรียนบ้านศาลาน้ำป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-16:05:37
37  ป.ท.37 เด็กหญิงนลพรรณ  แก้วเขียว้บ้านมะกอกใต้เมืองพัทลุง03/05/2563-9:45:06
38  ป.ท.38 เด็กหญิงชิดชนก  สินดำอนุบาลป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-9:46:13
39  ป.ท.39 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทองมากอนุบาลเรวดีศึกษาป้าพะยอมพัทลุง03/05/2563-9:51:54
40  ป.ท.40 เด็กหญิงครองขวัญ​  อ่อนเกลี้ยง​บ้านบ่อทรายป่าพะยอม​พัทลุง​03/05/2563-9:56:23
41  ป.ท.41 เด็กชายวสุธันย์  ลิ้มชาอนุบาลป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-9:55:54
42  ป.ท.42 เด็กชายสรศักดิ์  ตันติเสวีอนุบาลป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-9:56:22
43  ป.ท.43 เด็กหญิงกรวรินทร์  ชูคงบ้านไสกุนป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-10:55:06
44  ป.ท.44 เด็กชายพงศกร  แป้นพุ่มอนุบาลป่าพะยอมป่าพะยอม​พัทลุง​03/05/2563-16:06:56
45  ป.ท.45 เด็กหญิงศิรดา  จันทนาบ้านทุ่งใหญ่ชะอวดนครศรีธรรมราช03/05/2563-10:01:45
46  ป.ท.46 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พิทักษ์กิจโรงเรียนบ้านปากเหมืองป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-10:02:32
47  ป.ท.47 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วช่วยอนุบาลป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-10:07:51
48  ป.ท.48 เด็กชายศักติกร  พรหมนุ่นโรงเรียนประชารัฐบำรุง2ป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-10:08:02
49  ป.ท.49 เด็กหญิงธิญาดา  ชูเกลี้ยงบ้านปากเหมืองป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-16:07:24
50  ป.ท.50 เด็กชายพีระพงษ์  สุขทองประชารัฐบำรุง๒ป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-10:15:01
51  ป.ท.51 เด็กชายกิตติพศ  ชูช่วยอนุบาลป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-10:17:09
52  ป.ท.52 เด็กชายพีระพัฒน์  สุขทองประชารัฐบำรุง๒ป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-10:21:18
53  ป.ท.53 เด็กหญิงวรินยุพา  ขวัญกลับโรงเรียนประชารัฐบำรุง2ป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-10:22:14
54  ป.ท.54 เด็กหญิงณัฐชยา  เกษรินทร์อนุบาลป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-10:25:00
55  ป.ท.55 เด็กหญิงกัลยกร  คงทุ่งอนุบาลป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-10:30:39
56  ป.ท.56 เด็กชายอนุวัต  เจริญฤทธิ์อนุบาลป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-10:37:53
57  ป.ท.57 เด็กชายพลกฤต  วัตรุจีกฤตอนุบาลเรวดีศึกษาป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-11:01:37
58  ป.ท.58 เด็กหญิงกษมาวรรณ  ไทรสุวรรณโรงเรียนวัดพิกุลทองควนขนุนพัทลุง03/05/2563-10:42:18
59  ป.ท.59 เด็กหญิงศุทธหทัย  มากเเก้วโรงเรียนวัดพิกุลทองควนขนุนพัทลุง03/05/2563-10:43:52
60  ป.ท.60 เด็กชายธนากร  คงช่วยวัดพิกุลทองควนขนุนพัทลุง03/05/2563-10:43:55
61  ป.ท.61 เด็กหญิงวรัญญา  คงเหลือบ้านศาลาน้ำป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-10:45:21
62  ป.ท.62 เด็กหญิงณัฐฐิมา  ทุ่มแก้วประชารัฐบำรุง 2ป่าพะยอมพัทลุง05/05/2563-21:17:54
63  ป.ท.63 เด็กชายพีระ  เนียมใหม่ประชารัฐบำรุง 2ป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-10:50:36
64  ป.ท.64 เด็กหญิงณัฐกมล  ดีสุกประชารัฐบํารุง ๒ป่าพะยอมพัทลุง05/05/2563-21:18:47
65  ป.ท.65 เด็กชายคมสัน  เนียมใหม่ประชารัฐบำรุง2ป่ายอมพัทลุง03/05/2563-10:57:04
66  ป.ท.67 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชูขาวโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีควนขนุนพัทลุง03/05/2563-11:00:03
67  ป.ท.68 เด็กชายภัทรดนัย  ดำชูวัดไม้เสียบเกาะขันธ์นครศรีธรรรมราช03/05/2563-11:01:13
68  ป.ท.69 เด็กชายปิยังกูร  ทิพย์สันติสุขบ้านศาลาน้ำป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-11:02:06
69  ป.ท.70 เด็กหญิงนัสรีน  ทองฤกษ์บ้านทุ่งใหญ่ชะอวดนครศรีธรรมราช03/05/2563-15:43:12
70  ป.ท.71 เด็กหญิงอันดา  ใจดีบ้านทุ่งใหญ่ชะอวดนครศรีธรรมราข03/05/2563-11:42:43
71  ป.ท.72 เด็กหญิงสุวรรณษา  การงานดีวัดพิกุลทองควนขนุนพัทลุง03/05/2563-11:50:03
72  ป.ท.73 เด็กหญิงปติมาภร  โยธาอนุบาลป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-11:57:35
73  ป.ท.74 เด็กชายพัชราวดี  ทองแก้วประชารัฐบำรุง2ป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-12:16:07
74  ป.ท.75 เด็กหญิงอารีย์ญา  มากแก้วบ้านหยีในสามัคคีควนขนุนพัทลุง03/05/2563-12:18:08
75  ป.ท.76 เด็กชายปิยพัทธ์  ประทุมสุวรรณบ้านตลิ่งชันป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-12:19:19
76  ป.ท.77 เด็กชายธนวัฒน์  คีรีวงศ์บ้านตลิ่งชันป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-12:33:00
77  ป.ท.78 เด็กหญิงภัทรนันท์  อุภัยพากย์บ้านศาลาน้ำป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-12:40:02
78  ป.ท.79 เด็กชายภาคภูมิ  เกิดเมฆบ้านตลิ่งชันป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-12:41:12
79  ป.ท.80 เด็กหญิงปวรวรรณ  สงคลิ้งบ้านห้วยกรวดป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-12:48:05
80  ป.ท.81 เด็กชายพีรพัฒน์  เกื้อนุ่นบ้านศาลาน้ำป่าพะยอมพัลทุง03/05/2563-13:01:35
81  ป.ท.82 เด็กชายกมลวัทน์  ดำสินประชารัฐบำรัง2ป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-13:07:05
82  ป.ท.83 เด็กหญิงมัณฑนา  คงหนูอนุบาลป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-13:09:42
83  ป.ท.84 เด็กชายพีรพัฒน์  พรรณสุขบ้านตลิ่งชันป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-13:17:39
84  ป.ท.85 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ดำจ่าอนุบาลป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-13:18:40
85  ป.ท.86 เด็กชายสิปปวิชญ์  แดงบัวอนุบาลควนขนุนควนขนุนพัทลุง03/05/2563-13:40:56
86  ป.ท.87 เด็กหญิงปุญญิศา.  บุญประสพบ้านศาลาน้ำป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-13:56:59
87  ป.ท.88 เด็กหญิงพรรษชล  เส้นตรังอนุบาลป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-14:04:12
88  ป.ท.89 เด็กชายพีรพัฒน์  แผ้วศรีบ้านตลิ่งชันป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-14:12:44
89  ป.ท.90 เด็กชายธีรภัทร  ทองพุ่มอนุบาลเรวดีศึกษาป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-14:16:46
90  ป.ท.91 เด็กหญิงอภิชญา  ยอดยางแดงอนุบาลป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-14:21:21
91  ป.ท.92 เด็กหญิงธัญชนก  นุ่นเส้งอนุบาลป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลั03/05/2563-14:22:32
92  ป.ท.93 เด็กหญิงศศิวิมล  เกื้อครามวัดคลองใหญ่ป่ายพะยอมพัทลุง03/05/2563-14:26:34
93  ป.ท.94 เด็กชายวรชัย  รักษ์ทองอนุบาลป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-14:26:55
94  ป.ท.95 เด็กชายธนภูมิ  แก้วเมฆบ้านตลิ่งชันป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-14:30:45
95  ป.ท.96 เด็กชายภูวเดช  มีสมบุญบ้านห้วยศรีเกษรป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-14:35:32
96  ป.ท.97 เด็กชายเมธาสิทธิ์  คงช่วยวัดคลองใหญ่ป่าพะยอมพัทลัง03/05/2563-14:40:02
97  ป.ท.98 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ชูขาวบ้านศาลาน้ำป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-14:43:45
98  ป.ท.99 เด็กชายวิศรุติ  หนูรักษ์อนุบาลป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-14:56:22
99  ป.ท.100 เด็กชายกษิดิ์เดช  เสวตโสธรอนุบาลเรวดีศึกษาป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-15:23:26
100  ป.ท.101 เด็กชายจิติศักดิ์  เกลาฉีดอนุบาลเรวดีศึกษาป่าพะยอมพัทลุง03/05/2563-15:29:42