โรงเรียน ป่าพะยอมพิทยาคม (ป.ท.) ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ