โรงเรียน กงหราพิชากร (ก.พ.) ตำบล คลองทรายขาว อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ