โรงเรียน ควนพระสาครินทร์ (ค.ส.) ตำบล ฝาละมี อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พัทลุง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ