โรงเรียน ควนขนุน (ค.น.) ตำบล โตนดด้วน อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ